top of page

OUR TEAM

ORTHOPEDICS

Garant kliniky a oddělení Ortopedie

​

Lékař mužské fotbalové reprezentace, předseda zdravotní komise FAČR, lektor vzdělávacího programu UEFA pro fotbalové lékaře

MUDr. Petr Čechal

Medical Doctor of the men's football national team, chairman of the FAČR health commission, lecturer of the UEFA training program for football medical doctors.

Vedle své lékařské praxe Jakub rovněž díky certifikaci, jež mu byla udělena Evropskou fotbalovou asociací UEFA, vykonává funkci pitchside lékaře na fotbalových zápasech.

MUDr. Jakub Holešovský

Jakub works as a medical doctor and he also has certification from the European Football Association UEFA, therefore he also works as a pitchside doctor at football matches.

Věnuje se léčbě pacientů s poruchami, onemocněními a úrazy týkajícími se pohybového aparátu. Vedle své lékařské praxe Jan rovněž zastává funkci vedoucího lékaře ve fotbalovém klubu Bohemians Praha 1905.

MUDr. Jan Češka

He is dedicated to the treatment of patients with disorders, diseases and injuries related to the musculoskeletal system. In addition to his medical practice, Jan also holds the position of the head physician at the football club Bohemians Praha 1905.

PHYSIOTHERAPY

NEUROLOGY

MUDr. Eva Vítková

Eva je specialistkou v oboru neurologie. Od roku 2018 vede oddělení jednotky intenzivní péče, rovněž se aktuálně věnuje postgraduálnímu studiu v oboru neurologie.

MUDr. Eva Vítková

Eva is a specialist in the field of neurology. Since 2018, she has been leading the department of the intensive care unit, and she is also currently engaged in postgraduate studies in the field of neurology.

DERMATOLOGY

MUDr. Hana Zapletalíková

Hana je specialistkou v oboru dermatologie. Ve své praxi se věnuje širokému spektru kožních chorob se zaměřením na atopický ekzém a jeho šetrnou léčbu. Dále pak rovněž na léčbu akné a onkoprevenci (vyšetření znamének).

MUDr. Hana Zapletalíková

Hana is a specialist in the field of dermatology. In her practice, she deals with a wide range of skin diseases with a focus on atopic eczema and its gentle treatment. Also she deals with acne treatment and oncoprevention (examination of birthmarks and freckles).

CARDIOLOGY

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.

Jan se ve své vědecké činnosti primárně zaměřuje na kritické stavy - srdeční zástavu, extrakorporální resuscitaci, ECMO reperfuzi, kardiogenní šok, mechanické srdeční podpory, unloading levé komory, mikrocirkulaci, ale zabývá se i chronickým srdečním selháním a preventivní kardiologií

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.

In his scientific work, Jan primarily focuses on critical conditions - cardiac arrest, extracorporeal resuscitation, ECMO reperfusion, cardiogenic shock, mechanical heart support, left ventricular unloading, microcirculation, but he also deals with chronic heart failure and preventive cardiology.

PODIATRICS


Mgr. Věra Švejcarová

Věra pracuje jak s dospělými, tak i s dětmi. Jako fyzioterapeutka se zabývá terapií skolióz a dalšími posturálními poruchami. Ve své praxi se rovněž věnuje vývojové kineziologii, aktivní segmentální centraci a dynamické stabilizaci.

Mgr. Věra Švejcarová

Věra works with both adults and children. As a physiotherapist, she treats scoliosis and other postural disorders. In her practice, she also focuses on developmental kinesiology, active segmental centering and dynamic stabilization.

RADIODIAGNOSTICS

MUDr. Vladimír Palička

Je specialistou v oboru radiologie.  Před 13 lety stál MUDr. Palička u zrodu teleradiologie, kdy spolu s kolegou Ing. Zdeňkem Křečanem jako jedni z prvních odborníků na tuto problematiku začali přenášet a vzdáleně popisovat skiagrafické snímky. Aktuálně má síť několika lékařů a 15 klinických pracovišť, které popisují snímky na dálku. Svou praxi si MUDr. Palička stále drží, na poliklinice v Písku se v současné době nadále věnuje pacientům, kteří potřebují ultrazvuková či rentgenová vyšetření.

MUDr. Vladimír Palička

He is a specialist in radiology. MD Palička stood at the birth of teleradiology 13 years ago. He started, together with his colleague Ing. Zdenek Křečan, as one of the first experts on this issue, to transmit and remotely describe skiagraphic images. Currently, the network has several doctors and 15 clinical sites that describe images remotely. MUDr. He still holds the baton, at the polyclinic in Písek he currently continues to attend to patients who need ultrasound or X-ray examinations.

INTERNAL MEDICINE

MUDr. Martin Šatný

Martin od roku 2016 působí jako lékař na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN. Jeho odborným zaměřením je vnitřní lékařství speciálně pak preventivní kardiologie, kde se zaměřuje na identifikaci a intervenci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

MUDr. Martin Šatný

Since 2016, Martin has been working as a doctor at the 3rd internal clinic of the 1st Faculty of Medicine UK and VFN. His professional focus is internal medicine, especially preventive cardiology, where he focuses on the identification and intervention of risk factors for cardiovascular diseases.

ACUPUNCTURE

DSC01597.jpg

MUDr. Kristina Čechalová

Kristina broadened her experience by working in the medical department of Novartis company, where she deals with innovative treatment of cardio-metabolic diseases.

Currently, she works as a doctor and lecturer for the Medical Rescue Service of the Central Bohemian Region. Furthermore, she also provides her professional medical care to the players of the A team of AC Sparta Prague.

Contact us

DOCK in Five

Menclova 2538/2, 180 00

Praha 8 – Libeň

Monday - Thursday

7:00 - 19:00

Friday

7:00 - 17:00

bottom of page