top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Prague Body Clinic s.r.o. pro poskytování zdravotních služeb a služeb souvisejících v části týkající se plnění „poskytování služeb administrace a organizace“

(dále jen „VOP“ nebo též „Podmínky“)
 

I. Úvodní ustanovení

1.1.

Společnost Prague Body Clinic s.r.o., IČO: 179 36 543, se sídlem Kotlaska 2414/5a, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 378599 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení na adrese Menclova 2538/2, Praha 8 – Libeň, 180 00 a poskytovatelem zdravotních služeb v rozsahu Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ze dne 18.07.2023 a Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb ze dne 4.10.2023, tj. forma zdravotní péče – specializovaná ambulantní péče, obor zdravotní péče – angiologie, dermatovenerologie, fyzioterapie, kardiologie, neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, radiologie a zobrazovací metody, vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství.

1.2.

Poskytovatel tímto v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje všeobecné obchodní podmínky upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a klientem (odběratelem služeb) pro následující zdravotní služby a služby s nimi související:

1.2.1.

zdravotní služby;

1.2.2.

další komerční služby související se zdravotními službami;

1.2.3.

služby rezervace, administrace a organizace poskytovaných služeb.

Tyto Podmínky:

a)

pak též stanovují storno podmínky, jakož i další práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu, který mezi Poskytovatelem a klientem vzniká okamžikem potvrzení rezervace služby ze strany Poskytovatele způsobem níže uvedeným;

b)

se nevztahují na zdravotní služby a další komerční služby související se zdravotními službami v rozsahu, v jakém je jejich poskytování upraveno obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

1.3.

Cena za zdravotní služby je uvedena v ceníku služeb Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele (dále jen „Ceník služeb“).

1.4.

Služby administrace a organizace zajišťují zaměstnanci Poskytovatele v pracovní dny dle provozní doby pracoviště, která je uvedena na webových stránkách Poskytovatele.

II. Poskytování služeb organizace a administrace a platba za služby

2.1.

Poskytovatel zajišťuje svým klientům v níže definovaném rozsahu služby administrace a organizace poskytovaných zdravotních služeb, které spočívají zejména, nikoliv však výlučně, v:

a)

provozování interního systému pro plánování poskytování zdravotních služeb a/nebo dalších komerčních služeb se zdravotními službami související;

b)

rezervace termínů klientů a jejich organizace za účelem poskytování zdravotních služeb a/nebo dalších komerčních služeb se zdravotními službami související (dále jen „Rezervace“);

c)

provádění změny a zrušení Rezervace nejpozději 48 hodin před stanoveným termínem Rezervace;

d)

provozování recepce s dispozicí zaměstnanců Poskytovatele pro účely telefonické komunikace v ordinačních hodinách uvedených na webových stránkách Poskytovatele;

e)

další služby organizační povahy související s poskytováním zdravotních služeb a službami s nimi souvisejícími.

2.2.

V případě, že není zdravotní služba zcela hrazena z veřejného zdravotního pojištění provede klient úhradu ceny za objednanou službu:

2.2.1.

bezhotovostně skrze platební terminál na recepci Kliniky;

2.2.2.

převodem na účet na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem, a to před započetím realizace objednané zdravotní služby.

Okamžikem úhrady v případě postupu dle odstavce 2.2.2. se rozumí okamžik připsání stanovené částky na bankovní účet Poskytovatele.

III. Systém objednávání služeb (rezervace), její změna a zrušení

3.1.

Zájemce o poskytnutí služeb může rezervaci vybrané služby, její změnu a zrušení, provést:

3.1.1.

telefonicky na tel. číslu +420 777 755 574;

3.1.2.

prostřednictvím internetového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele;

3.1.3.

e-mailem na adrese Poskytovatele info@praguebodyclinic.cz.

3.2.

Rezervace je realizována okamžikem odeslání potvrzovacího emailu ze strany Poskytovatele na email uvedený zájemcem o poskytnutí služby v rámci rezervace.

3.3.

Pokud klient požaduje změnu termínu Rezervace méně než 24 hodin před stanoveným termínem, tak je povinen Poskytovateli uhradit 100 % ceny za objednanou službu dle Ceníku služeb.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1.

V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek, nestanoví-li zákon jinak.

4.2.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

4.3.

Klient není oprávněn postoupit jakoukoliv smlouvu mezi Poskytovatelem a klientem či její část a/nebo jakákoli práva a povinnosti z ní nebo z těchto Podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

4.4.

Strany sjednávají, že se jejich vztahy řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není klient, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

4.5.

Vyřizování stížností klientů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy info@praguebodyclinic.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle Provozovatel na elektronickou adresu klienta. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

4.6.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs

4.7.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.8.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů, které klient poskytuje Poskytovateli pro účely rezervace v rámci poskytování služeb organizace a administrace upravují Zásady ochrany osobních údajů, která jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele.

4.9.

Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování je Menclova 2538/2, Praha 8 – Libeň, 180 00, adresa elektronické pošty je info@praguebodyclinic.cz, telefon je +420 777 755 574. Provozovateli i klientovi může být doručováno na elektronickou adresu.

4.10.

Poskytoval má právo jednostranně změnit tyto Podmínky, přičemž na klienta (příjemce služby) se vztahují Podmínky platné a účinné v okamžiku započetí čerpání příslušní služby dle těchto Podmínek, které jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele a současně též vyvěšeny v prostorách poskytování služeb (Menclova 2538/2, Praha 8 – Libeň, 180 00).

4.11.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 09.10.2023, přičemž jsou k dispozici v sídle Provozovatele a/nebo na internetových stránkách Provozovatele.

Kontakt

DOCK in Five

Menclova 2538/2, 180 00

Praha 8 – Libeň

Pondělí - Čtvrtek

7:00 - 19:00

Pátek

7:00 - 15:00

DSC01650.jpg
bottom of page