top of page

Vnitřní řád

Tento vnitřní řád je zpracován podle z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“) a podle z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“).

  1. Klienti jsou po příchodu do zdravotního zařízení povinni se nahlásit na recepci Prague Body Clinic (dále jen PBC).

  2. Po příchodu je klient následně vyzván k předložení dokladu totožnosti, k vyplnění formuláře
  a nahlášení dalších údajů, které jsou nezbytné k jeho registraci. V případě nezletilého klienta je vyzván jeho zákonný zástupce.

  3. Povinností každého klienta je neprodleně PBC informovat o změně kontaktních údajů (adresy, telefonního čísla, e-mailu).

  4. Klient je povinen uhradit poskytovateli cenu provedených služeb dle platného ceníku ihned po vyšetření/popř. dle data splatnosti uvedeném na faktuře, pokud nejsou tyto služby hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Odmítnutí těchto úhrad je v rozporu s vnitřním řádem zařízení a je důvodem
  k ukončení poskytovaných služeb klientovi.

  5. Personál PBC zaručuje maximální důvěru, mlčenlivost a ochranu všech získaných osobních údajů klienta.

  6. Klient může určit osoby, které mají právo na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlížet do jeho zdravotní dokumentace. Klientům vzniká právo na přítomnost osob blízkých při poskytování zdravotnických služeb.

  7. Z důvodu ochrany zdraví jak personálu, tak i návštěvníků zdravotnického zařízení, doporučujeme
  v období pandemie COVID-19 či jiných přítomnost doprovodu pouze v nutných případech (u dětí, nezletilých osob a osob s omezenou soběstačností). Rovněž je doporučeno nošení roušky.

  8. Klient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou kvalifikovanými pracovníky.

  9. Klient je povinen při využívání zdravotních služeb pravdivě informovat lékaře o všech skutečnostech a nezatajovat žádné informace.

  10. Klient je povinen jednat důstojně s personálem PBC, je povinen chovat se slušně a respektovat pokyny personálu PBC. V opačném případě je personál PBC oprávněn Klienta ze svých prostor vykázat.

  11. Povinností lékaře je srozumitelně informovat klienta o jeho zdravotním stavu, jeho vážnosti, zamýšlených řešeních léčby a možných rizicích, která mohou nastat.

  12. Zdravotnický personál má právo neposkytnout zdravotní služby v případě, že by došlo při jejich poskytování k přímému ohrožení života nebo k vážnému ohrožení zdraví.

  13. PBC je oprávněna ukončit členství klientů písemnou výpovědí s výpovědní dobou jeden měsíc ode dne, kdy byla tato výpověď Klientovi doručena, a to z důvodu, kdy Klient zjevně zvlášť významným způsobem zneužívá nebo nadužívá systém poskytování péče nadměrnými nebo neopodstatněnými návštěvami a požadavky na poskytování zdravotní péče a/nebo v případě, kdy je vážně narušen vztah důvěry Klienta a jeho ošetřujícího zdravotního personálu PBC. Toto ustanovení se v žádném případě nevztahuje na situace, kdy je zdravotní péče v takovém rozsahu doporučena a indikována zdravotnickým personálem PBC z důvodu zdravotního stavu Klienta a dále na případy, kdy je poskytovatel zdravotních služeb povinen poskytnout zdravotní péči na základě právních předpisů.

  14. Poskytovatel zdravotních služeb může odmítnout klienta, který si zařízení dobrovolně vybral, a to
  z vážných technických, bezpečnostních, personálních důvodů nebo v případě, že by mohlo dojít ke snížení kvality služeb či ohrožení klienta.

  15. V celém objektu zdravotnického zařízení je zákaz kouření, požívání alkoholu, drog a vnášení zbraní.

  16. V případě požáru či jiného ohrožení klient dodržuje instrukce personálu. Únikové východy jsou viditelně označené.

  17. Poskytovatel zdravotních služeb neručí za odložené věci klientů, po dobu ošetření je možné odložení osobních věcí přímo v ordinaci lékaře.

  18. Poskytovatel zdravotních služeb neručí za dozor nezletilých dětí.

  19. Pokud má klient smyslové/tělesné postižení a využívá psa se speciálním výcvikem (tj. vodicího nebo asistenčního psa), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa
  u sebe v průběhu návštěvy zdravotnického zařízení.

  20. Klient je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní klienty, aby neohrožoval sebe ani ostatní klienty a nezpůsobil žádnou újmu na majetku či vybavení zdravotnického zařízení.

  21. Na výzvu personálu PBC jsou pacient i jeho doprovod povinni nasadit si ochranu dýchacích cest,
  je-li to nutné dle aktuální epidemiologické situace.

  22. Ve všech prostorách zdravotnického zařízení je zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie
  či videonahrávky bez souhlasu PBC a osob, které by případně měly být natáčeny či fotografovány.

  23. V případě, že se klient nemůže dostavit na objednaný termín vyšetření u lékaře, je povinen oznámit tuto skutečnost Poskytovateli nejpozději 48 hodin před zahájením vyšetření. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn požadovat po klientovi úhradu nákladů spojených s nevyužitím kapacity lékaře dle Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele, které jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele www.praguebodyclinic.cz. Tato povinnost se vztahuje i na vyšetření ve spolupracujících zdravotnických zařízeních Poskytovatele.

  24. Ordinační hodiny, Všeobecné obchodní podmínky, Ceník a další základní informace jsou k dispozici na webových stránkách PBC www.praguebodyclinic.cz

  Tento řád je platný od 1.1. 2024.
DSC01650.jpg
bottom of page